News & Information Publications

Shizuoka Shimbun, Daijizai

Date: 28, June 2021

Place: Shizuoka Shimbun

Back